Gepensioneerden Vereniging KPN, GVKPN
Doelen GVKPN
Het doel van de vereniging is het behartigen van de pensioenbelangen van de leden die een pensioen genieten (of binnen afzienbare tijd gaat genieten) van de Stichting Pensioenfonds KPN alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: a) het stimuleren en het ondersteunen dat leden of namens de leden Derden (externen) zich kandidaat stellen voor het bestuur en andere organen van de Stichting Pensioenfonds KPN; b) de vereniging en haar leden aan te sluiten bij de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), per 1-1-2020 over gegaan in Koepel Gepensioneerden (KG); c) regelmatig contact te onderhouden met de Stichting Pensioenfonds KPN en de Koninklijke KPN N.V.; d) het voeren van actieve promotie voor de vereniging; e) het verstrekken van informatie over pensioenaangelegenheden aan de leden; f) het onderhouden van contacten met groeperingen, die eenzelfde doel nastreven; g) het bevorderen van onderling contact tussen de leden, het beleggen van ledenvergaderingen, het aandragen van andere werkwijzen die bevorderlijk zijn voor het bereiken van het doel van de vereniging, het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin des woords.
De GVKPN is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 71914714