Gepensioneerden Vereniging KPN, GVKPN
Nieuws
4 oktober 2018 Eerste Algemene Leden Vergadering heeft op woensdag 3 oktober 2018 plaats gevonden in het Auditorium van het KPN Hoofdkantoor te Rotterdam.  De heer Jan Kees de Jager, CFO van KPN, sprak een welkomstwoord. Het verslag van deze 1e ALV is op 10 oktober 2018 per e-mail naar alle leden verzonden en is geplaatst is in te zien via de inlog voor leden.
De GVKPN is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 71914714
13 januari 2020 Ons lid, de heer Anne van 't Zelfde, heeft een Pamflet geschreven na discussies in de gezamenlijke Pensioencommissie van de KNVG en NVOG, thans de Koepel Gepensioneerden (KG). Het Pamflet toont aan dat de huidige verplichte waardering van de pensioenverplichting niet marktconform is, daarmee niet in lijn is met de huidige wet – en regelgeving en grote schade aanbrengt aan het beste pensioenstelsel ter wereld. Delen van het Pamflet zijn inmiddels gebruikt in de stellingname van de Koepel Gepensioneerden ter zake het Pensioendossier. Als bestuur van de GVKPN zijn wij er van overtuigd dat deze bijdrage in positieve zin bijdraagt in de uitwerking van het Pensioenakkoord zoals is gesloten tussen de sociale partners. Klik hier voor het Pamflet. 2 januari 2020 De NVOG (waar de GVKPN bij aangesloten is) en KNVG zijn gefuseerd in de Koepel Gepensioneerden. Het bestuur van de GVKPN stemt van harte in met deze fusie. Lees hier het persbericht. 14 oktober 2019 Een groep van 40 prominenten heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin zij pleiten voor een andere rekensystematiek voor pensioenfondsen. De huidige strenge rekenregels, bedoeld om pensioenen zekerder te maken, leiden juist tot meer onzekerheid, stellen zij. Zie hier voor de volledige brief. 4 juni 2019 Pensioenpetitie met ruim 45.000 handtekeningen aangeboden aan Tweede Kamer Gepensioneerden eisen hun plek op aan pensioentafel De koepels van gepensioneerden KNVG en NVOG (waar de GVKPN bij aangesloten is) hebben dinsdag 4 juni bij de Tweede Kamer hun eis op tafel gelegd om deel te nemen aan de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. Een delegatie van de beide organisaties overhandigde hiervoor een petitie met ruim 45.000 handtekeningen aan voorzitter Michel Rog van de commissie Sociale Zaken van de Tweede Kamer. In de petitie eisen de gepensioneerden dat de vertegenwoordigers van de 3,3 miljoen gepensioneerden in ons land betrokken worden bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel en de verdere uitwerking en implementatie daarvan. De koepels van gepensioneerden willen ook dat er zo snel mogelijk een pensioenakkoord tot stand komt om de voor volgend jaar dreigende kortingen op de pensioenen te voorkomen en nieuwe ruimte te scheppen voor indexering van de pensioenen. KNVG-voorzitter Joep Schouten, die de petitie aanbood namens de achterbannen van KNVG en NVOG, hield de leden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voordat het maatschappelijk, moreel en democratisch niet verdedigbaar is dat de gepensioneerden zijn uitgesloten van directe invloed op hun eigen financiële belangen. ‘De honderden miljarden euro’s die voor de gepensioneerden in de pensioenpotten zitten rechtvaardigen onze eis.’ Het is volgens Schouten in ieders belang dat de vertegenwoordigers van de gepensioneerden – evenals vertegenwoordigers van de jongeren – meepraten over het nieuwe pensioenstelsel. ‘Een zo belangrijke voorziening als een pensioenstelsel is alleen duurzaam als het bij de invoering ervan kan rekenen op een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak.’ 27 april 2019 De koepelorganisaties voor gepensioneerden en senioren (NVOG en KNVG) zijn een petitie campagne gestart om de leden van de Tweede Kamer op te roepen om samen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gepensioneerden een stem aan de onderhandelingstafel te geven en te bevorderen dat er een pensioen akkoord komt zonder kortingen maar wel met een indexering. Wij hebben als GVKPN via de NVOG zitting in verschillende pensioencommissies en kunnen zodoende onze invloed vanuit een adviesrol wel invullen maar direct meepraten in de pensioen onderhandelingen vindt nog niet plaats. Vandaar dat de GVKPN aanbeveelt om de petitie te tekenen. De petitie en de nadere motivatie voor de petitie kunt u vinden op https://www.mijnpensioenpetitie.nl/. Wij rekenen op uw medewerking! Omdat de petitie voor alle gepensioneerden is bedoeld willen wij u tevens vragen om zoveel mogelijk familieleden, vrienden en kennissen te benaderen om de petitie te ondersteunen. 16 Maart 2019 Zoals uit het bericht van 11 maart j.l.blijkt wilde de koepels van ouderenorganisatie graag hun stem laten horen om hun onvrede te kunnen uiten over het verloop van het overleg over een nieuw pensioenstelsel. Met FNV waren afspraken gemaakt over de zichtbaarheid en over de inhoud van de boodschap. Echter op het laatste moment heeft het FNV laten weten dat er maar op een enkele podium ruimte is voor een woordvoerder en dat de woordvoorderslijn op een aantal punten aangepast moest worden. Dat is voor de koepels van ouderenorganisaties onacceptabel. De koepels beraden zich over acties onder eigen vlag.    11 Maart 2019 De koepels van ouderenorganisaties waar onder ook de NVOG en dus ook de GVKPN ondersteunen de acties van de 3 vakcentrales voor een beter pensioen op 18 maart. Wij roepen onze leden op deel te nemen aan de verschillende bijeenkomsten gespreid door het land. Een lijst van de plaatsen en tijdstippen waarop de diverse bijeenkomsten plaats hebben vindt u hier. Het is goed dat jong en oud, actieven en gepensioneerden, gezamenlijk optrekken om een doorbraak in het pensioenoverleg te forceren. En zoals wij al weken doen roepen wij alle partijen op de besprekingen te hervatten en ons daarbij actief te betrekken. Het meer uitgebreide standpunt van de GVKPN/NVOG treft u hier aan. Februari 2019 Op 20 maart 2019 is de 2e Ledenvergadering in het KPN gebouw te Rotterdam. Eén van de sprekers is de heer P. van Gameren, bestuursvoorzitter KPN Pensioenfonds. De agenda voor deze 2e Ledenvergadering treft u aan onder het blad voor “Leden”   23 januari 2019 Per 1 januari 2019 is binnen de Stichting Pensioenfonds KPN een bestuursbureau van start gegaan. Door de toenemende regeldruk van DNB die mede voortvloeit uit het feit dat Pensioenfonds KPN met een beheerd vermogen van groter dan € 10 miljard in de hoogste toezichtklasse van DNB terecht gekomen is, is een grote groei van de werkdruk binnen Pensioenfonds KPN ontstaan. Voorts vergt de toenemende complexiteit van de pensioenproblematiek een toenemende inzet van bestuurscapaciteit op de zorgvuldige afwikkeling van de besluitvormingsprocessen. Ter verlichting van de grote groei van de werkdruk bij de bestuurders van Pensioenfonds KPN is in 2018 het besluit genomen een ondersteunend bestuursbureau in te richten, een bureau dat per 1 januari 2019 het levenslicht zag. Het bericht van het Pensioenfonds treft u hier aan. 20 november 2018 De ouderenorganisaties, w.o. de GVKPN, hebben gisteren tijdens een debatmanifestatie bij de aanwezige minister Koolmees aangedrongen op het instellen van een Breed Nationaal Pensioenakkoord. Het persbericht en foto’s kunt u inzien via de inlog voor leden. 1 november 2018 Het zal de meeste leden van GVKPN niet zijn ontgaan: de discussie over de rekenrente, bepalend voor de waardering van de pensioenverplichtingen en dus voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen en de mate van indexering, is in het kader van een nog uit te brengen SER-advies over een nieuw pensioencontract, volop gaande in de media. Onderstaand een kleine greep uit de grote hoeveelheid artikelen met als pakkende titels: “Wouter Koolmees rest nog maar één alternatief: negeer het advies van DNB” “Rentevisie DNB zet onderhandelaars klem” “Meer zekerheid op steeds minder pensioen” Een nadere toelichting en de drie genoemde artikelen van Coen Teulings (voormalig directeur CPB), Frijns, Maatman en Mensonides en Sluimers zijn in te zien via de inlog voor leden. 16 oktober 2018 De commissie Inkomen en Koopkracht van de NVOG presenteerde half oktober cijfers over de Koopkrachtontwikkeling voor de jaren 2018 tm 2021, gebaseerd op de - bij gelegenheid van Prinsjesdag 2018  - gepresenteerde Miljoenennota en bijbehorende plannen van het huidige kabinet. (de presentatie is in te zien via de inlog voor leden) Belangrijkste conclusie is het herstel van de koopkracht voor een zeer groot deel van de gepensioneerden in 2019. Dat herstel is mede gebaseerd op een zeer bescheiden indexering van aanvullende pensioenen. Gelet op de huidige beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds KPN is de verwachting gerechtvaardigd dat voornoemde indexeringsveronderstelling zal worden overtroffen zodat het koopkrachtherstel van de KPN Gepensioneerden in 2019 naar verwachting bovengemiddeld zal zijn.