Gepensioneerden Vereniging KPN, GVKPN
Nieuws
De GVKPN is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 71914714
30 maart 2021 Drie maal meer pensioenvermogen, maar toch een lager pensioen Van een lid ontving het bestuur een zeer lezenswaardig artikel geschreven door Bernard van Praag en Henk Hemmers gepubliceerd in Me Judice. Het artikel kunt u lezen via deze link. 25 maart 2021 De GVKPN heeft de heer Henk Boleij ingeschreven als 300ste lid van onze belangenvereninging! 18 februari 2021 Afgelopen vrijdag 12 februari is de internconsultatie omtrent de wet toekomst pensioenen geloten. Er zijn 482 reacties ingezonden waaronder die van onze Koepel Gepensioneerden en van de Pensioenfederatie. Deze genoemde reacties zijn te vinden in het ledendeel van de website. Uiteraard zijn alle ingezonden reacties te vinden bij de overheid op www.internetconsultatie.nl/wettoekomstpensioenen/reacties. 13 januari 2021 Voorzitter Koepel Gepensioneerden in Volkskrant: Roep om directe versoepling van pensioenregels Lees hier het hele artikel. 17 december 2020 GVKPN ook teleurgesteld en verbolgen over voorstellen van Koolmees met betrekking tot het Pensioenakkoord Uit het door Koolmees gepubliceerde stuk “Wet toekomst Pensioenen” blijkt dat veel van hetgeen, mede door onze bijdrage, door de KG is ingebracht tijdens de besprekingen met de minister, niet of nauwelijks is overgenomen. Kortingen blijven waarschijnlijk, verhogingen zijn voor de meeste Nederlanders tot 2026 onhaalbaar. Positief is in elk geval dat bij ons Pensioenfonds KPN korting vooralsnog niet aan de orde lijkt te zijn. Lees hier de reactie van onze Koepel Gepensioneerden. Lees hier de brief van de Minister aan de voorzitter 2e kamer Lees hier alles over de internetconsultatie betreffende de wet toekomst pensioenen 8 december 2020 De volkskrant publiceerde vandaag een artikel genaamd “Verlaging miljoenen pensioenen vrijwel zeker van de baan”. In dit artikel wordt aangegeven dat deze week de minister, vakbeweging en werkgevers naar alle waarschijnlijkheid een besluit nemen om de regels voor de pensioenfondsen te versoepelen. Niet vermeld wordt dat ook de Koepel Gepensioneerden hierin inspanningen voor geleverd heeft! Het artikel is hier te lezen. 7 december 2020 Volg op 11 december het webinar van het KPN Pensioenfonds over duurzaam beleggen Met onze beleggingen leveren we een bijdrage aan een betere wereld, mét behoud van een goed rendement. Ben je benieuwd hoe we dat doen? En wat het oplevert? Kom dan naar ons webinar op 11 december om 14.00. In 30 minuten praten we je bij en beantwoorden we jouw vragen. Meld je nu aan voor het webinar Link naar: https://www.kpnpensioen.nl/mvbwebinar Stel je vragen aan de experts. Tijdens dit webinar kom je erachter wat maatschappelijk verantwoord beleggen is. En hoe duurzaam jouw pensioen wordt belegd. Verschillende sprekers praten je bij over de laatste ontwikkelingen, bijvoorbeeld over hoe we invloed uitoefenen op bedrijven waar we in beleggen. Tijdens dit webinar kun je jouw vragen stellen aan de experts. 29 oktober 2020 De Koepel Gepensioneerden heeft position paper opgesteld. De Koepel Gepensioneerden is uitgenodigd om deel te nemen aan het rondetafelgesprek van de vaste Kamercommissie SZW (hoorzitting in tweetallen) om daar onze zienswijze op het nieuwe pensioenstelsel te laten horen. Ook de ANBO, KBO-PCOB hebben een vergelijkbare position paper ingeleverd, waarbij ieder zo z’n accenten heeft gelegd. Op die manier ondersteunen de papers elkaar. Een aantal punten die de Koepel Gepensioneerden wil benadrukken zijn: - De toezegging van de minister dat de regels voor het nieuwe stelsel ook naar voren kunnen worden gehaald om de problemen van invaren en de komende 6 jaren te overbruggen, spreekt ons aan. - Er moet door pensioenfondsen goed onderzoek worden gedaan naar de risicohouding van de deelnemers en gepensioneerden, alvorens de toedeling van rendementen over leeftijdscategorieën plaats vindt. - Voor de invoering is het vertrouwen essentieel. De transitie zal dan ook moeten zijn gebaseerd op evenwicht, waarbij tevens sprake is van herstel van onevenwichtigheid (geld dat de afgelopen jaren van oud naar jong is gevloeid). - In de komende (overbruggings-) jaren moeten kortingen worden voorkomen en is indexatieperspectief essentieel. - In de resterende tijd dient de governance bij pensioenfondsen te worden aangepast met een sterkere rol voor gepensioneerden. Het rondetafelgesprek met de Kamercommissie vindt voor ons plaats op dinsdag 3 november van 19.30 tot 20.15 uur. Namens de Koepel Gepensioneerden zal covoorzitter Jaap van der Spek deelnemen, samen met een vertegenwoordiger van KBO-PCOB. Ook zullen dinsdag FNV, VNO-NCW en de Bond voor Verzekeraars een gesprek met de commissie hebben. ANBO en KBO-Brabant schuiven op 4 november aan. evenals wetenschappers en andere deskundigen. U leest de position paper van Koepel Gepensioneerden hier. 1 oktober 2020 Minister Koolmees geeft ruimte voor periode 2022-2026. Middels een brief aan de Tweede Kamer (zie ons nieuwsbericht op 30 september) heeft minister Koolmees aangegeven dat er ruimte moet komen om in de periode die voorafgaat aan de overgang naar het nieuwe stelsel kortingen zoveel mogelijk te voorkomen en de spelregels van het nieuwe contract al gedeeltelijk toe te passen. De brief geeft slechts de contouren en moet in de komende maanden nog verder worden uitgewerkt, maar vastgesteld kan worden dat hetgeen wij al langer bepleiten voor die overgangsperiode in ieder geval bespreekbaar is. Jammer is dat het jaar 2021 daar nog van lijkt te worden uitgesloten, hetgeen wij zeker nog nader willen bespreken. Onduidelijk, en voor ons ook onbegrijpelijk, is dat in de brief door de minister wel wordt verwezen naar het overleg hierover met sociale partners en het beroep dat zij hiervoor hebben gedaan, maar geen woord gerept wordt over de gesprekken met de gepensioneerdenorganisaties noch over de toezegging daar verder met ons over te gaan praten. De reactie op de brief van Koepel Gepensioneerden kunt u hier lezen. 30 september 2020 Gisteren, 29 september, heeft de minister Koolmees de 2e Kamer deze brief gezonden. De brief van Koolmees is in belangrijke mate het resultaat van goed lobbywerk van onze Koepel Gepensioneerden (KG) die nauw optrekt met ANBO en FNV en andere bonden. We zijn er nog niet, maar dit is een belangrijk tussenresultaat v.w.b. de transitie periode 2020 - 2026. Bovengenoemde partijen richten zich de komende tijd ook op de manier waarop de overgang van het huidige naar het nieuwe stelsel gaat plaatsvinden, i.e. de verdeling van de huidige collectieve pensioenpot! 27 september 2020 21 september jl. ging onze Koepel Gepensioneerden op bezoek bij minister Koolmees. Het overleg vond plaats op aandringen van de seniorenorganisaties, die hun rol in de besluitvorming niet in verhouding achten met de enorme pensioenbelangen die bij dit akkoord in het geding zijn. Koepel Gepensioneerden wil, samen met de andere ouderenorganisaties, actief betrokken zijn bij de verdere invulling van de cruciale details voor gepensioneerden, die direct van invloed zijn op hun juridische positie en hun huidige en toekomstige financiële situatie. Koepel Gepensioneerden wil meepraten bij de verdere invulling van het concept-wetsontwerp, dat minister Koolmees eind november op papier hoopt te hebben. Het overleg van 21 september was gericht op overeenstemming hóe gepensioneerden meer inspraak zouden kunnen krijgen met betrekking tot het ontwerp, in het bijzonder met betrekking tot de transitie van het pensioenvermogen naar de nieuwe pensioencontracten en de overgangsperiode tot 1 januari 2026, wanneer – volgens de huidige planning – de nieuwe pensioenwetgeving van kracht wordt. Het ‘definitieve pensioenakkoord’ waaronder sociale partners en minister Koolmees 4 juli jl. hun handtekening zetten, betreft vooral hoofdlijnen en een aantal voor de onderhandelaars relevante punten. Veel specifieke pensioendetails moeten nog worden uitgewerkt. Gepensioneerden kunnen tot nu toe, zeer tot hun ongenoegen, daarbij alleen adviseren vanuit de ‘Klankbordgroep Jong-Oud’. Hoewel geen specifieke procedurele of inhoudelijke toezeggingen zijn gedaan, heeft de minister positief op de aangedragen oplossingen gereageerd en aangegeven na te zullen denken over wegen om ook een vertegenwoordiging van gepensioneerden te laten meedoen in de zoektocht naar oplossingen van de verdelingsvraagstukken die hen direct treffen. Via deze link leest u een onverkorte impressie van de bijeenkomst, opgetekend door Koepelvoorzitters Jaap van der Spek en Joep Schouten, die namens Koepel Gepensioneerden bij het overleg aanwezig waren. 19 september 2020 Download hier het bericht van de KG voorzitters m.b.t. hoe te gaan verder met de open einden van het Pensioenakkoord. 6 juli 2020 GVKPN: viertal speerpunten voor nader overleg. Nu ook de achterban van de FNV in meerderheid heeft ingestemd met het pensioenakkoord kan de verdere behandeling daarvan starten. Een eerste debat in de Tweede Kamer zal op dinsdag 14 juli plaats hebben en zal het startpunt zijn voor het daarop volgende wetgevingstraject. Voor een deel parallel daaraan kunnen de sociale partners en pensioenfondsen met de concrete invulling en de technische voorbereidingen van start gaan. Veel werk moet dus nog worden verzet en de inbreng daarbij van de gepensioneerdenorganisaties moet zijn geborgd. Voor dat verdere overleg heeft de GVKPN samen met de Koepel Gepensioneerden een viertal speerpunten benoemd: 1. Bij het verdere overleg op landelijk en pensioenfondsniveau dienen de gepensioneerdenorganisaties rechtstreeks betrokken te zijn. In dit kader verwijzen wij u naar de nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden d.d. 2 juli jl. 2. Er dient ook gedurende de komende periode, voorafgaand aan de definitieve invulling, zekerheid te worden geboden dat kortingen worden voorkomen en een reëel uitzicht op indexatie op basis van de nieuwe rekenmethode ontstaat. 3. De taakafbakening tussen sociale partners (nieuwe opbouw en premie) en pensioenfondsbesturen (herverdeling en risicobeleid) en de verantwoordingsorganen dient ook gedurende de transitiefase gewaarborgd te zijn. 4. De rekenrente die wordt gehanteerd voor de omzetting naar het nieuwe stelsel dient recht te doen aan de constatering dat het oude stelsel overtrokken prudent was en de daardoor ontstane achterstand in indexatie correctie vereist. De komende tijd zullen wij u, zoals gebruikelijk via de website en email, onze leden en potentiële leden op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Naast de kracht van onze argumentatie zal zeker ook in de komende tijd de macht van het aantal een rol spelen. Roep daarom uw nog niet aangesloten oud-collega’s op lid te worden van de GVKPN (www.gvkpn.nl) voor slechts € 7,50 per jaar. maart 2020 Vele nieuwe vragen en antwoorden van leden Op het ledendeel van de website zijn vele nieuwe en actuele vragen van onze klankbordgroep leden beantwoordt door het bestuur. maart 2020 ABP Heeft (of krijgt) u of uw partner een ABP pensioen kijk dan op de website van het Pensioenfonds KPN of u in aanmerking komt voor samenvallende diensttijd. (https://www.kpnpensioen.nl/nieuws/2020-samenlooptoeslag-abp) 1 maart 2020 Geitenpaadje Op 26 februari 2020 verscheen in de Telegraaf een artikel over het nieuwe pensioenakkoord: de verantwoordelijk Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de vakbonden zijn bereid ‘ buiten de lijntjes te kleuren ‘, de Minister van SZW levert de rekenrente in en de vakbonden de pensioenzekerheid. Dit artikel was het startsein voor vele publicaties in allerlei media (krant, TV, Internet); veelal ontbreekt het in de media aan nuancering en dit, gevoegd bij de grote complexiteit van de pensioenproblematiek, leidt tot misinterpretaties over de intenties van Minister en van Vakbonden. Onze bijdrage beoogt enige helderheid te bieden. Allereerst: in het huidige collectieve stelsel staat de hantering van de risicovrije rente, bijvoorbeeld bij de berekening van de pensioenverplichtingen, momenteel niet ter discussie. De suggestie dat de discussie over het uitruilen van rekenrente en pensioenzekerheid ook impact heeft op het huidige collectieve stelsel, is volstrekt onjuist, dus ook de conclusie dat het loslaten van de risicovrije rente in het nieuwe pensioencontract beoogt toekomstige kortingen in het collectieve stelsel te voorkomen. De (disconterings) rente speelt op twee punten een rol bij de uitwerking van het nieuwe pensioencontract: 1. Om het huidige collectieve pensioenvermogen om te zetten naar individuele pensioenpotjes - de transitie - moet een disconteringsrente worden gehanteerd 2. Bij pensionering worden de individuele pensioenvermogens omgezet naar een levenslang pensioen dat redelijke stabiel moet zijn. Ook hiervoor moet worden afgesproken welke disconteringsrente wordt gehanteerd om de jaarlijkse pensioenuitkering te bepalen. Tot de verschijning van het artikel in de Telegraaf werd verondersteld dat de risicovrije rente (momenteel heel laag en nog steeds dalend) zou worden gehanteerd als disconteringsrente voor bovengenoemde twee punten. De door te rekenen variant van het nieuwe pensioencontract waarover de Telegraaf en waarover de Minister en Vakbonden spreken, heeft alleen betrekking op het loslaten van de risicovrije rente in ruil voor het inleveren van (schijn)zekerheid over de hoogte van de toekomstige pensioenuitkering in het kader van bovengenoemd punt 2 en in het kader van het nieuwe pensioencontract, niet meer en niet minder. In één van haar nieuwsbrieven van Koepel Gepensioneerden (KG) toont KG zich bijzonder verheugd over de door de Minster geboden opening en geeft aan dat KG zich via de klankbordgroep in de projectorganisatie van de inrichting van het nieuwe pensioenakkoord zeer hard heeft gemaakt voor onder punt 2 genoemde opening (klik hier voor de betreffende nieuwsbrief van de KG). Tot slot: uiteraard hoopt GVKPN (via KG) vurig dat het eventueel loslaten van de risicovrije rente bij de bepaling van de inkoop van pensioen in het kader van het nieuwe pensioencontract leidt tot een olievlekwerking naar realistischer grondslagen voor de disconteringsrente op andere aspecten van het pensioencontract … 13 januari 2020 Ons lid, de heer Anne van 't Zelfde, heeft een Pamflet geschreven na discussies in de gezamenlijke Pensioencommissie van de KNVG en NVOG, thans de Koepel Gepensioneerden (KG). Het Pamflet toont aan dat de huidige verplichte waardering van de pensioenverplichting niet marktconform is, daarmee niet in lijn is met de huidige wet – en regelgeving en grote schade aanbrengt aan het beste pensioenstelsel ter wereld. Delen van het Pamflet zijn inmiddels gebruikt in de stellingname van de Koepel Gepensioneerden ter zake het Pensioendossier. Als bestuur van de GVKPN zijn wij er van overtuigd dat deze bijdrage in positieve zin bijdraagt in de uitwerking van het Pensioenakkoord zoals is gesloten tussen de sociale partners. Klik hier voor het Pamflet. 2 januari 2020 De NVOG (waar de GVKPN bij aangesloten is) en KNVG zijn gefuseerd in de Koepel Gepensioneerden. Het bestuur van de GVKPN stemt van harte in met deze fusie. Lees hier het persbericht. 14 oktober 2019 Een groep van 40 prominenten heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin zij pleiten voor een andere rekensystematiek voor pensioenfondsen. De huidige strenge rekenregels, bedoeld om pensioenen zekerder te maken, leiden juist tot meer onzekerheid, stellen zij. Zie hier voor de volledige brief. 4 juni 2019 Pensioenpetitie met ruim 45.000 handtekeningen aangeboden aan Tweede Kamer Gepensioneerden eisen hun plek op aan pensioentafel De koepels van gepensioneerden KNVG en NVOG (waar de GVKPN bij aangesloten is) hebben dinsdag 4 juni bij de Tweede Kamer hun eis op tafel gelegd om deel te nemen aan de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. Een delegatie van de beide organisaties overhandigde hiervoor een petitie met ruim 45.000 handtekeningen aan voorzitter Michel Rog van de commissie Sociale Zaken van de Tweede Kamer. In de petitie eisen de gepensioneerden dat de vertegenwoordigers van de 3,3 miljoen gepensioneerden in ons land betrokken worden bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel en de verdere uitwerking en implementatie daarvan. De koepels van gepensioneerden willen ook dat er zo snel mogelijk een pensioenakkoord tot stand komt om de voor volgend jaar dreigende kortingen op de pensioenen te voorkomen en nieuwe ruimte te scheppen voor indexering van de pensioenen. KNVG-voorzitter Joep Schouten, die de petitie aanbood namens de achterbannen van KNVG en NVOG, hield de leden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voordat het maatschappelijk, moreel en democratisch niet verdedigbaar is dat de gepensioneerden zijn uitgesloten van directe invloed op hun eigen financiële belangen. ‘De honderden miljarden euro’s die voor de gepensioneerden in de pensioenpotten zitten rechtvaardigen onze eis.’ Het is volgens Schouten in ieders belang dat de vertegenwoordigers van de gepensioneerden – evenals vertegenwoordigers van de jongeren – meepraten over het nieuwe pensioenstelsel. ‘Een zo belangrijke voorziening als een pensioenstelsel is alleen duurzaam als het bij de invoering ervan kan rekenen op een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak.’ 27 april 2019 De koepelorganisaties voor gepensioneerden en senioren (NVOG en KNVG) zijn een petitie campagne gestart om de leden van de Tweede Kamer op te roepen om samen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gepensioneerden een stem aan de onderhandelingstafel te geven en te bevorderen dat er een pensioen akkoord komt zonder kortingen maar wel met een indexering. Wij hebben als GVKPN via de NVOG zitting in verschillende pensioencommissies en kunnen zodoende onze invloed vanuit een adviesrol wel invullen maar direct meepraten in de pensioen onderhandelingen vindt nog niet plaats. Vandaar dat de GVKPN aanbeveelt om de petitie te tekenen. De petitie en de nadere motivatie voor de petitie kunt u vinden op https://www.mijnpensioenpetitie.nl/. Wij rekenen op uw medewerking! Omdat de petitie voor alle gepensioneerden is bedoeld willen wij u tevens vragen om zoveel mogelijk familieleden, vrienden en kennissen te benaderen om de petitie te ondersteunen. 16 Maart 2019 Zoals uit het bericht van 11 maart j.l.blijkt wilde de koepels van ouderenorganisatie graag hun stem laten horen om hun onvrede te kunnen uiten over het verloop van het overleg over een nieuw pensioenstelsel. Met FNV waren afspraken gemaakt over de zichtbaarheid en over de inhoud van de boodschap. Echter op het laatste moment heeft het FNV laten weten dat er maar op een enkele podium ruimte is voor een woordvoerder en dat de woordvoorderslijn op een aantal punten aangepast moest worden. Dat is voor de koepels van ouderenorganisaties onacceptabel. De koepels beraden zich over acties onder eigen vlag. 11 Maart 2019 De koepels van ouderenorganisaties waar onder ook de NVOG en dus ook de GVKPN ondersteunen de acties van de 3 vakcentrales voor een beter pensioen op 18 maart. Wij roepen onze leden op deel te nemen aan de verschillende bijeenkomsten gespreid door het land. Een lijst van de plaatsen en tijdstippen waarop de diverse bijeenkomsten plaats hebben vindt u hier. Het is goed dat jong en oud, actieven en gepensioneerden, gezamenlijk optrekken om een doorbraak in het pensioenoverleg te forceren. En zoals wij al weken doen roepen wij alle partijen op de besprekingen te hervatten en ons daarbij actief te betrekken. Het meer uitgebreide standpunt van de GVKPN/NVOG treft u hier aan. Februari 2019 Op 20 maart 2019 is de 2e Ledenvergadering in het KPN gebouw te Rotterdam. Eén van de sprekers is de heer P. van Gameren, bestuursvoorzitter KPN Pensioenfonds. De agenda voor deze 2e Ledenvergadering treft u aan onder het blad voor “Leden” 23 januari 2019 Per 1 januari 2019 is binnen de Stichting Pensioenfonds KPN een bestuursbureau van start gegaan. Door de toenemende regeldruk van DNB die mede voortvloeit uit het feit dat Pensioenfonds KPN met een beheerd vermogen van groter dan € 10 miljard in de hoogste toezichtklasse van DNB terecht gekomen is, is een grote groei van de werkdruk binnen Pensioenfonds KPN ontstaan. Voorts vergt de toenemende complexiteit van de pensioenproblematiek een toenemende inzet van bestuurscapaciteit op de zorgvuldige afwikkeling van de besluitvormingsprocessen. Ter verlichting van de grote groei van de werkdruk bij de bestuurders van Pensioenfonds KPN is in 2018 het besluit genomen een ondersteunend bestuursbureau in te richten, een bureau dat per 1 januari 2019 het levenslicht zag. Het bericht van het Pensioenfonds treft u hier aan. 20 november 2018 De ouderenorganisaties, w.o. de GVKPN, hebben gisteren tijdens een debatmanifestatie bij de aanwezige minister Koolmees aangedrongen op het instellen van een Breed Nationaal Pensioenakkoord. Het persbericht en foto’s kunt u inzien via de inlog voor leden. 1 november 2018 Het zal de meeste leden van GVKPN niet zijn ontgaan: de discussie over de rekenrente, bepalend voor de waardering van de pensioenverplichtingen en dus voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen en de mate van indexering, is in het kader van een nog uit te brengen SER-advies over een nieuw pensioencontract, volop gaande in de media. Onderstaand een kleine greep uit de grote hoeveelheid artikelen met als pakkende titels: “Wouter Koolmees rest nog maar één alternatief: negeer het advies van DNB” “Rentevisie DNB zet onderhandelaars klem” “Meer zekerheid op steeds minder pensioen” Een nadere toelichting en de drie genoemde artikelen van Coen Teulings (voormalig directeur CPB), Frijns, Maatman en Mensonides en Sluimers zijn in te zien via de inlog voor leden. 16 oktober 2018 De commissie Inkomen en Koopkracht van de NVOG presenteerde half oktober cijfers over de Koopkrachtontwikkeling voor de jaren 2018 tm 2021, gebaseerd op de - bij gelegenheid van Prinsjesdag 2018 - gepresenteerde Miljoenennota en bijbehorende plannen van het huidige kabinet. (de presentatie is in te zien via de inlog voor leden) Belangrijkste conclusie is het herstel van de koopkracht voor een zeer groot deel van de gepensioneerden in 2019. Dat herstel is mede gebaseerd op een zeer bescheiden indexering van aanvullende pensioenen. Gelet op de huidige beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds KPN is de verwachting gerechtvaardigd dat voornoemde indexeringsveronderstelling zal worden overtroffen zodat het koopkrachtherstel van de KPN Gepensioneerden in 2019 naar verwachting bovengemiddeld zal zijn. 4 oktober 2018 Eerste Algemene Leden Vergadering heeft op woensdag 3 oktober 2018 plaats gevonden in het Auditorium van het KPN Hoofdkantoor te Rotterdam. De heer Jan Kees de Jager, CFO van KPN, sprak een welkomstwoord. Het verslag van deze 1e ALV is op 10 oktober 2018 per e-mail naar alle leden verzonden en is geplaatst is in te zien via de inlog voor leden.